תנאי שימוש למערכת LANDIT

הספק – סייבר סיטי
המערכת – תוכנת און ליין אתה הלקוח יכול לייצר דפי נחיתה / אתרים או כל כלי פרסומי אחר.
תוצר המערכת – כל דף, אתר, או תוצר שייווצר משימוש המערכת
הלקוח – כל אדם שעובד עם המערכת ליצירת תוצרים.
ברוכים הבאים למערכת landit.co.il , המאפשרת לך לבנות דפי נחיתה בקלות ובלי ידע מוקדם בתכנות.
נא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש במערכת ("המערכת")
השימוש במערכת ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין הספק, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש במערכת ("הלקוח").
הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו.
הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו במערכת.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 1. שימוש במערכת:
  1. הספק מעניק לך בזאת, רשות להשתמש במערכת ,על גבי מחשב שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש.
  2. הספק שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את המערכת, המידע והשירות במסגרתה, ובכלל זה על ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה המערכת, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היבט אחר הכרוך במערכת, בשירות ותפעולם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.
  3. לספק הזכות לסיים את גישתך למערכת ולשירות במסגרתה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. הגבלת אחריות:
  1. הספק מספק את המערכת וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות המערכת כמות שהם (" AS IS "), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן.
   השימוש בשירות הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך.
  2. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים במערכת (בין אם מקורם בהספק -  או בצדדים שלישיים) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או הטאבלטים ו/או מכשירים אחרים של משתמשי המערכת וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש במערכת  ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם.
  3. הספק אינה מתחייבת כי השירות יתקיים ללא תקלות, טעויות או שגיאות וכיוצ"ב.
 3. קניין רוחני:
  1. תנאי השימוש מקנים רישיון בלבד ואינו מהווה מכירה של המערכת בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים במערכת שייכות אך ורק לספק.
  2. כל המידע המופיע על גבי המערכת נמצא בבעלותה הבלעדית של הספק ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הספק או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי המערכת ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הספק.
  3. לא ניתן לייצר תוצרים במערכת ולאחסנם בשרת אחר
  4. כחלק מעיצוב התבניות במערכת, יוצגו ללקוח בתוצרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק.  הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו במערכת ובתוצר המערכת בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת    או בפרינט.
  5. הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק אחרת מחוץ לגבולות המערכת.
  6. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתמונה מסוימת ע"י הסרת התמונה, וזאת ללא הודעה מראש גם אם לקוח כבר משתמש בה. אין הספק מתחייב למצוא תחליף מתאים ללקוח .
 4. מדיניות פרטיות:
  1. בעת השימוש בשירות, הינך מביע את הסכמתך לכך שהחברה רשאית לשלוח אליך, מדי פעם בדואר האלקטרוני ו/או לסלולארי, מידע בדבר השירות. יצוין, כי בכל עת באפשרותך לפנות לחברה ולהודיע על ביטול הסכמתך לקבל את המידע.
 5. חופש הביטוי ותכנים:
  1. אין לפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך . תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא .
  2. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את התנאים הספק רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת .
  3. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת
 6. התאמות נגישות לשירות לאנשים עם מוגבלויות
  1. הספק מביא לתשומת ליבך את החובות שייתכן ומוטלות עליך מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות , התשע"ג-2013 ( .
   הספר ממליץ לפעול לפי הנחיות אלו.
  2. התאמת תוצרי המערכת לבעלי מוגבלויות באחריות הלקוח ואינה חלק מהשירות או כלולה בתמורה המשולמת על ידך.
 7. גיבויים:
  1. הספק אינו מתחייב לשמור גיבויים, על הלקוח לשמור כל חומר שהוא מעלה למערכת
 8. אבטחת מידע:
  1. אין הספק אחראי על החומר אותו אתה מעלה למערכת
  2. הספק לא אחראי על חומר שימחק מהמערכת ע"י פריצות זדוניות.
  3. החלפת סיסמא, על הלקוח לשים לב למי הוא נותן את הסיסמאות. הספק ממליץ החלפת סיסמאות אחת לחודש
  4. אין להעלות מידע סודי למערכת
  5. במקרה ולקוח הסתיר דף במערכת, על הלקוח לדעת שהדף שמור במטמוני מנועי החיפוש, ויתכן ויהיה דרך להגיע אליו בצורה עקיפה.
 9. תבניות המערכת
  1. הספק ראשי להפסיק בכל עת שימוש בתבנית מסויימת גם אם היא בשימוש אצל אחד הלקוחות.
  2. הספק יודיע ללקוח בהפסקת השימוש בתבנית, וינסה למצוא לו תחליף. הספק אינו מתחייב למציאת התחליף.
  3. התבניות אינן קניין הרוחני של הלקוח ואין ללקוח בלעדיות בתבניות
  4. תבנית יכול לשמש מספר לקוחות שונים
  5. השימוש בתבניות במסגרת המערכת בלבד. אין לשכפל להעתיק למערכת אחרת או לשרתים אחרים
 10. תבניות בעיצוב אישי
  1. לקוח שרכש תבנית בעיצוב אישי בתשלום נוסף  יקבל בלעדיות על התבנית שרכש. במקרה והלקוח יהיה מעוניין להעביר את העיצוב למערכת אחרת יהיה רשאי. הספק אינו אחראי על ביצוע העברתה.
 11. פרסום הדפים בגוגל אדוורדס
  1. הלקוח רשאי לפרסם את דפי הנחיתה באדוורדס.
  2. בעת הפרסום מומלץ לא להשתמש בשמות המתחם או תתי המתחם הזמניים של המערכת.
  3. מומלץ לשייך שם מתחם של הלקוח לטובת הפרסום
  4. הספק לא ישא באחריות על כל נזק / אובדן / השהיית חשבון אדוורדס, שיגרם כתוצאה משימוש בשמות המתחם או תתי המתחם הזמניים.
 12. קרדיט לספק
  1. הספק ראשי להוסיף בתחתית הדף קרדיט ולקשרו לכל מקום שהספק חושק בו
  2. ניתן להוריד קרדיט זה על ידי תשלום נוסף או הסדרים אחרים.
 13. תמיכה טכנית
  1. שירות תמיכה טכנית יינתן במייל אלא אם סוכם אחרת
  2. שירות הטכני יינתן אך ורק בשעות הפעילות ימי חול א-ה בין השעות 9:00 ל – 17:00
  3. הספק ראשי לשנות את שעות או ימי הפעילות ללא הודעה מראש.
  4. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק לתת תמיכה ללקוח אשר התנהג בצורה לא הולמת לנציגי התמיכה.
 14. תקופת ניסיון:
  1. הספק ראשי לתת ללקוח תקופת ניסיון במערכת ללא תשלום. תקופת הניסיון יכולה להשתנות מעת לעת.
  2. הספק משאיר לעצמו את הזכות להוריד או להשהות חשבון שעובר על תנאי השימוש
  3. בסיום תקופת הניסיון , במידה והלקוח לא יסדיר פרטי תשלום החשבון יושהה / ימחק בצורה אוטומטית.
  4. תקופת הניסיון היא לצורך התנסות בלבד / הכנת חשבון לצורך פעולה עתידית בתשלום, אין הלקוח ראשי לעשות שימוש במערכת לצרכים מסחריים או אחרים במהלך תקופת הניסיון.
 15. כללי:
  הספק שומר על זכותה להפסיק או לשנות כל היבט בשירות, בכל עת. התנאים הללו, השימוש במערכת וכן ההתקשרות בינך לבין החברה, הינם כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו לפיהם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש במערכת הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.